Programma's

Financiën en bedrijfsvoering

Portefeuillehouders

Burgemeester van der Meijden
Wethouder Briels

Bestuursakkoord 2022-2026

De financiële situatie
De financiële situatie van de gemeente is gezond. We hebben een structureel sluitend meerjarenperspectief in de begroting 2022 en volgende jaren gepresenteerd. De provincie als toezichthouder heeft geen kritische kanttekening bij onze begroting gemaakt. Hierbij moet worden aangetekend dat we in hoge mate afhankelijk zijn van de Rijksvergoedingen.

Door steunpakketten vanwege corona, structurele compensatie voor de gestegen kosten van het sociaal domein en meevallers in de september-circulaire 2021 is er bij de totstandkoming van de begroting 2022 een ruime financiële situatie ontstaan. Er zijn bedragen in de begroting opgenomen voor risico’s voor het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds. Onze reservepositie is goed.
Daarnaast zijn er veel bewegingen in grondexploitaties, waardoor steeds gekeken moet worden of de risicoreserve grondexploitatie toereikend dan wel te hoog of te laag is in relatie tot de onderliggende risico’s. De reserve bedraagt nu keurig 4,4 miljoen euro. Wanneer deze te hoog is, wordt deze afgeroomd naar de algemene reserve.

Personeelsbestand
De ambtelijke organisatie bestaat uit de gemeentesecretaris, vier afdelingen met elk een afdelingsmanager, een kleine staf en de griffie.  Een organisatie, waarvan de (wettelijke) taken en opgaven de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen qua complexiteit in samenhang, wetgeving en eisen, waardoor onze ambtelijke organisatie in eind 2022 is gegroeid naar 118,18 fte. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van jeugdzorg, de Omgevingswet, vertaling van de doelen uit het Klimaatakkoord, burgerparticipatie, ondermijning, maar ook de juridisering van de maatschappij. Ook het aantal ruimtelijke plannen dat om een beoordeling vraagt heeft een enorme vlucht genomen. Burgers worden bovendien steeds mondiger en nemen sneller met de gemeente contact op als zij ergens een klacht over hebben. Dit vraagt van onze medewerkers een andere manier van werken waarbij goede communicatieve vaardigheden belangrijk zijn.

Aan de andere kant ligt het vraagstuk van kwetsbaarheid en goedschaligheid ook steeds op tafel, bij een ambtelijk apparaat waar veel vakgebieden/functies bemenst worden door één persoon. Dit maakt ons kwetsbaar - zeker in een veranderende arbeidsmarkt - en maakt ook dat we steeds bestuurlijke ambities in balans moeten brengen en houden met én eventueel uitbreiden van onze capaciteit. Strategisch personeelsbeleid en -planning is hiervoor een belangrijk instrument dat de komende jaren verder uitgewerkt wordt. Het boeien en binden van kwalitatief goed personeel is één van de belangrijkste uitdagingen de komende jaren.

Informatisering & Automatisering
Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners (persoonsgegevens) en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang. Uitval van computers, het zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten en de privacy van onze inwoners.

Ontwikkelingen

Financieel perspectief
Voor 2024 en 2025 hebben we een sluitend structureel resultaat en een gezonde financiële vermogenspositie.
Zoals in de inleiding aangegeven blijft er helaas voor de komende jaren het financieel perspectief onzeker. De discussie over de rijksbijdragen vanaf 2026 loopt nog. De lijn die we in de kadernota hebben gevolgd om geen sluitend perspectief vanaf 2026 aan te bieden, ligt in lijn met het een landelijke VNG advies.
De risicoreserve grondexploitatie bedraagt per 2024 € 6,7 miljoen. Voor de inzet en werking wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid, hoofdstuk 7.7 Reserve en risicobeheersing.
Na afronding van deze begroting zullen we deze ontwikkelingen scherp moeten blijven volgen. In aanloop naar de kadernota 2025 moeten we op basis van deze ontwikkelingen bepalen of en zo ja op welke wijze we ons op verschillende scenario’s gaan voorbereiden en rekening gaan houden met mogelijk moeilijke keuzes.

Organisatie ontwikkeling
De ambtelijke organisatie telt 140,83 fte bij aanvang 2024. In de paragraaf 5 'Bedrijfsvoering' in deze begroting hebben we diverse aspecten van de organisatie-ontwikkeling toegelicht.

Ambities

A. We streven ernaar om de goede financiële situatie te behouden dan wel te verbeteren.
B. Het personeelsbestand van de gemeente is kwalitatief en kwantitatief in overeenstemming
    met haar taken.
C. De gemeentelijke systemen voor Informatisering & Automatisering zijn robuust, dataveilig
    en toekomstbestendig.

Lasten & baten

Bedragen x 1.000

11.433

15,2 %

46.751

66,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49