Paragrafen

Lokale heffingen

Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen)

Lokale heffingen stellen de gemeente in staat eigen middelen te verkrijgen. Die middelen worden ingezet voor uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen vindt plaats door middel van een verordening, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ook de tarieven worden vastgesteld door de gemeenteraad.

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven bij de ramingen op het gebied van gemeentelijke belastingen. Na een samenvattende tabel volgt een toelichting per belastingsoort, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. De onderstaande tabel geeft de meerjarig geraamde inkomsten weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Leges

895

895

895

895

Onroerendezaakbelasting

6.314

6.431

6.551

6.569

Afvalstoffenheffing

2.036

2.036

2.036

2.036

Rioolheffing

2.573

2.573

2.573

2.573

Reclamebelasting

27

27

27

27

Totaal  Lokale heffingen

11.845

11.962

12.082

12.100

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49