Home

Financiële begroting

Begroting 2024

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

1

Burger en bestuur

-6.506

5.620

-886

0.1

Bestuur

-1.905

31

-1.874

0.2

Burgerzaken

-810

462

-348

7.2

Riolering

-1.745

2.666

922

7.3

Afval

-2.047

2.461

414

2

Veiligheid

-2.114

121

-1.992

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.572

93

-1.479

1.2

Openbare orde en veiligheid

-541

28

-512

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

3

Woon- en leefklimaat

-11.857

1.331

-10.526

2.1

Verkeer en vervoer

-3.553

188

-3.365

2.3

Recreatieve havens

-5

-5

3.4

Economische promotie

-233

-233

5.4

Musea

-22

1

-21

5.5

Cultureel erfgoed

-105

14

-91

5.6

Media

-385

-385

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.095

69

-3.026

7.4

Milieubeheer

-2.680

449

-2.231

8.1

Ruimte en leefomgeving

-1.413

132

-1.281

8.3

Wonen en bouwen

-366

477

112

4

Economie en werkgelegenheid

-8.874

9.610

736

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-29

41

12

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-120

-120

3.1

Economische ontwikkeling

-591

-591

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.287

4.738

451

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-59

45

-15

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-3.788

4.787

999

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-28.283

5.089

-23.194

4.2

Onderwijshuisvesting

-441

-441

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.208

149

-1.059

5.1

Sportbeleid en activering

-531

477

-54

5.2

Sportaccommodaties

-1.180

186

-994

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-253

13

-240

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.933

483

-3.450

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-3.538

73

-3.466

6.3

Inkomensregelingen

-7.085

3.615

-3.470

6.4

WSW en beschut werk

-579

-579

6.5

Arbeidsparticipatie

-95

-95

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-953

93

-860

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-30

-30

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

-1.422

-1.422

6.71B

Begeleiding (WMO)

-645

-645

6.71C

Dagbesteding (WMO)

-227

-227

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-166

-166

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

-1.470

-1.470

6.72B

Jeugdhulp behandeling

-712

-712

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

-634

-634

6.73A

Pleegzorg

-247

-247

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-899

-899

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-368

-368

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-251

-251

6.74C

Gesloten plaatsing

-55

-55

6.82A

Jeugdbescherming

-342

-342

6.82B

Jeugdreclassering

-25

-25

7.1

Volksgezondheid

-995

-995

6

Financiën en bedrijfsvoering

-11.433

46.559

35.126

0.4

Overhead

-11.040

370

-10.670

0.5

Treasury

-27

82

55

0.61

OZB woningen

-4

4.022

4.018

0.62

OZB niet-woningen

2.292

2.292

0.64

Belastingen overig

27

27

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

39.766

39.766

0.8

Overige baten en lasten

-362

-362

Geraamd saldo van baten en lasten

-69.068

68.331

-736

0.10

Mutatie reserves

-6.277

2.307

-3.970

Geraamd resultaat

-75.345

70.638

-4.707

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49