Programma's

Veiligheid

Portefeuillehouders

Burgemeester van der Meijden

Bestuursakkoord 2022-2026

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages, geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers, maar ook van inwoners. Ogen en oren van bewoners zijn nog belangrijker in het buitengebied, waar het natuurlijk toezicht door de omvang van het terrein nu eenmaal minder aanwezig is. Een veilige samenleving is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Door de bank genomen voelen de inwoners van Laarbeek zich veilig. De integrale en systematische aanpak van onveiligheid zoals we die al jaren -samen met onze veiligheidspartners- toepassen, werpt nog steeds vruchten af. Resultaten uit de veiligheidsmonitor en de criminaliteitscijfers wijzen dat ook uit. Begin 2022 is tevens het uitvoeringsprogramma Aanpak Ondermijnende Criminaliteit opnieuw vastgesteld voor een periode van vier jaar. Een van de meest tastbare onderdelen van deze samenwerking is de inzet van het Peelland Interventie Team (PIT) en de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem.

Verschuiving in criminaliteit
Mede door de corona-pandemie en de digitalisering is er een opvallende verschuiving waarneembaar geweest van de traditionele vormen van criminaliteit (zoals diefstallen, woninginbraken en overvallen) naar andere vormen van criminaliteit zoals cybercrime en horizontale fraude. Ook opvallend is dat het tijdsverloop van een handhavingsproces steeds vaker wordt opgerekt.

Evenementen
Als gevolg van corona zijn er minder vergunningaanvragen binnen gekomen voor evenementen. We constateren dat het aantal aanvragen voor evenementen weer groeiende is. Dit vanaf het moment dat de beperkende maatregelen als gevolg van corona zijn opgeheven, maar ook ten opzichte van de periode voor corona. Vanuit de omgeving wordt steeds kritischer gekeken naar de voorwaarden waaronder evenementen worden toegestaan. We zoeken naar een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Dat vraagt om een nog zorgvuldigere, inhoudelijke check van mogelijke risico’s en passende maatregelen.

Brandweer
Brandweerposten krijgen steeds vaker te maken met een tekort aan vrijwilligers. Regionaal is een wervingstraject gestart dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is belangrijk dat de posten voldoende zijn bemenst. Samen met de andere hulporganisaties waken zij over onze veiligheid.

Sociale veiligheid
De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in de sociale veiligheid. De Aanpak ter Voorkoming Escalatie is hierop ingericht en de procesregisseur is de spil tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Ontwikkelingen

Ondermijning 
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw ervaren dat de strijd tegen ondermijning voortdurende alertheid en gezamenlijk optreden vraagt. De investering in een groene BOA werpt inmiddels zijn vruchten af. In 2024 wordt dit verder bestendigd, onder meer in het samenspel met onze partners in het veiligheidsdomein. 

Herijking evenementenbeleid 
Samen met initiatiefnemers en inwoners hebben we recent ons evenementenbeleid herijkt. In 2024 gaan we in de praktijk ervaren hoe we binnen deze kaders, met behoud van ons dorpse karakter, Laarbeek een aantrekkelijke en 'eventfull’ gemeente kunnen houden.

VTH beleid
In 2023 is het VTH beleid herijkt. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan dit beleid. Tevens worden de groenblauwe acties samen met de partners (politie, ODZOB, Veiligheidsregio, PIT) in 2024 voortgezet.

Ambities

A. Inwoners dragen op basis van wederkerigheid mede verantwoordelijkheid voor een
    veilige samenleving.
B. Ondermijning wordt aangepakt en niet geaccepteerd.
C. Een integrale beoordeling en afweging van aanvragen voor evenementen is noodzakelijk.
D. De kwaliteit en kwantiteit van de brandweer is op orde en de genormeerde aanrijtijden
    worden gehaald.

Lasten & baten

Bedragen x 1.000

2.114

2,8 %

126

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49