Burger en bestuur

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-5.900

-6.363

-6.506

-6.507

-6.508

-6.502

Afval

-2.110

-2.044

-2.047

-2.047

-2.047

-2.047

Bestuur

-1.712

-1.853

-1.905

-1.906

-1.907

-1.901

Burgerzaken

-671

-789

-810

-810

-810

-810

Riolering

-1.407

-1.678

-1.745

-1.745

-1.745

-1.745

Baten

5.596

5.197

5.620

5.620

5.620

5.620

Afval

2.785

2.446

2.461

2.461

2.461

2.461

Bestuur

269

37

31

31

31

31

Burgerzaken

277

218

462

462

462

462

Riolering

2.264

2.496

2.666

2.666

2.666

2.666

Saldo van baten en lasten

-304

-1.167

-886

-887

-888

-882

Onttrekkingen aan reserves

118

66

6

6

6

6

Resultaat

-186

-1.101

-880

-881

-882

-876

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023-2026

-992

-993

-994

-995

1e Tussenrapportage 2023

17

17

17

17

Kadernota 2024

-73

-73

-73

-73

2e Tussenrapportage 2023

4

4

4

4

Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027

-1.044

-1.045

-1.046

-1.047

Bestaand beleid

167

167

167

167

Gemeentefonds

-7

-7

-7

0

Dekkingsplan

15

15

15

15

Kapitaallasten

66

66

66

66

Overige mutaties

-77

-77

-77

-77

Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027

-880

-881

-882

-876

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49