Burger en bestuur

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

1.01

Met enige regelmaat wordt de samenwerking tussen raad, bestuur en organisatie geëvalueerd en vormgegeven, bijvoorbeeld door thematische bijeenkomsten.

1.02

We evalueren de nieuwe vergaderstructuur van commissie en raad.

1.03

De gemeente stelt een participatieverordening op. Basis voor deze verordening is het in 2021 vastgestelde participatiebeleid. In deze verordening wordt uiteengezet wat onder participatie wordt verstaan en wat inwoners en gemeente in dit verband in alle redelijkheid van elkaar mogen verwachten.

1.04

Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

1.05

We spreken initiatiefnemers bij de beoordeling van plannen aan op het voeren van een zorgvuldige omgevingsdialoog.

1.06

We hanteren taalniveau B1 bij de communicatie met inwoners en spreken daarbij duidelijke en realistische verwachtingen uit op welke termijn men een reactie krijgt.

1.07

In het kader van goedschaligheid en samenwerking - met een natuurlijke gerichtheid op de Peelgemeenten en Brainport - wordt de horizon verbreed, bijvoorbeeld naar de gemeente Meierijstad.

1.08

Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

1.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Wat gaan we daar voor doen?

1.03

De gemeente stelt een participatieverordening op. Basis voor deze verordening is het in 2021 vastgestelde participatiebeleid. In deze verordening wordt uiteengezet wat onder participatie wordt verstaan en wat inwoners en gemeente in dit verband in alle redelijkheid van elkaar mogen verwachten.

Participatieagenda 2024

Planning

De gemeente Laarbeek wil inwoners en organisaties actief betrekken bij een groot scala aan onderwerpen of thema’s die spelen in de gemeente. Burgerparticipatie en inwonersparticipatie staan daarom hoog op de agenda. Participatie is altijd maatwerk. Het onderwerp, de inwoners, de wijk, de middelen, de wet- en regelgeving: het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de manier waarop je samen kunt werken met de samenleving. Er is dan ook geen ‘standaard’ werkwijze of blauwdruk. Dat neemt echter niet weg dat we participatie kunnen en moeten faciliteren. In 2024 pakken we de volgende acties op die aansluiten bij de ambities
1. Ontwikkelen van een breed afwegingskader voor participatie, waaronder een (interactief) stappenplan en een toolbox van methodieken
2. Monitoren en evalueren van participatietrajecten

12

-

2024

1.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Samenwerkingsagenda

Planning

Op 21 september 2023 is er een thematische raadsbijeenkomst geweest met betrekking tot de samenwerkingspartners en de samenwerkingsagenda die opgesteld gaat worden.
De gemeente Laarbeek stelt een samenwerkingsagenda op waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden alsmede prioriteitsstelling in de informatie behoefte. De samenwerkingsagenda moet meer inzicht en focus aanbrengen en de samenwerking met onze partners verder verstevigen. Hiermee kan de gemeenteraad beter hun controlerende en kader stellende taak uitvoeren.
De samenwerkingsagenda wordt begin 2024 ambtelijk opgesteld en vervolgens met de raadswerkgroep besproken en verder afgerond.

12

-

2024

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49