Veiligheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-2.370

-2.008

-2.114

-2.106

-2.106

-2.109

Begraafplaatsen en crematoria

Crisisbeheersing en brandweer

-1.872

-1.506

-1.572

-1.565

-1.565

-1.569

Openbare orde en veiligheid

-497

-502

-541

-541

-541

-540

Baten

1.465

121

121

121

121

121

Crisisbeheersing en brandweer

1.460

93

93

93

93

93

Openbare orde en veiligheid

5

28

28

28

28

28

Saldo van baten en lasten

-905

-1.886

-1.992

-1.985

-1.985

-1.987

Onttrekkingen aan reserves

4

4

4

4

4

Resultaat

-905

-1.882

-1.988

-1.981

-1.980

-1.983

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023-2026

-1.806

-1.806

-1.788

-1.786

1e Tussenrapportage 2023

-63

-63

-63

-63

Kadernota 2024

-53

-46

-64

-64

2e Tussenrapportage 2023

2

2

2

2

Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027

-1.920

-1.913

-1.913

-1.911

Kapitaallasten

3

3

3

3

Overige mutaties

-71

-71

-71

-75

Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027

-1.988

-1.981

-1.980

-1.983

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49