Woon- en leefklimaat

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-10.143

-14.984

-11.857

-11.755

-10.943

-11.053

Cultureel erfgoed

-109

-128

-105

-105

-105

-102

Economische promotie

-178

-887

-233

-230

-230

-230

Media

-392

-420

-385

-385

-365

-365

Milieubeheer

-1.946

-4.114

-2.680

-2.484

-2.061

-2.044

Musea

-21

-23

-22

-22

-22

-22

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.474

-3.382

-3.095

-3.110

-3.147

-3.184

Recreatieve havens

-4

-18

-5

-5

-5

-5

Ruimte en leefomgeving

-2.052

-2.528

-1.413

-1.413

-853

-843

Verkeer en vervoer

-2.683

-3.151

-3.553

-3.635

-3.790

-3.892

Wonen en bouwen

-283

-333

-366

-366

-366

-365

Baten

1.767

2.624

1.331

1.335

912

912

Cultureel erfgoed

18

15

14

14

14

14

Media

23

Milieubeheer

-61

1.403

449

453

30

30

Musea

4

1

1

1

1

1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

223

69

69

69

69

69

Recreatieve havens

1

Ruimte en leefomgeving

825

623

132

132

132

132

Verkeer en vervoer

141

113

188

188

188

188

Wonen en bouwen

616

377

477

477

477

477

Saldo van baten en lasten

-8.376

-12.360

-10.526

-10.420

-10.031

-10.141

Stortingen in reserves

-2.014

-2.265

-4.830

-1.590

-90

-90

Onttrekkingen aan reserves

2.417

5.583

1.341

770

250

247

Resultaat

-7.973

-9.073

-14.015

-11.239

-9.871

-9.984

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023-2026

-9.857

-10.059

-8.658

-8.716

1e Tussenrapportage 2023

51

51

51

51

Kadernota 2024

-2.779

-1.155

-1.202

-1.184

2e Tussenrapportage 2023

-5

-5

-5

-5

Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027

-12.589

-11.168

-9.813

-9.854

Nieuw beleid

-220

-20

-10

0

Bestaand beleid

-860

290

290

205

Gemeentefonds

-5

-5

-5

-5

Dekkingsplan

52

52

52

52

Kapitaallasten

20

20

20

20

Overige mutaties

-412

-408

-405

-402

Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027

-14.015

-11.239

-9.871

-9.984

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49