Economie en werkgelegenheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

-3.114

-9.731

-8.874

-9.591

-8.705

-8.705

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-56

-55

-59

-59

-59

-59

Beheer overige gebouwen en gronden

-16

-17

-29

-29

-29

-29

Economische ontwikkeling

-428

-593

-591

-591

-491

-491

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.035

-4.304

-4.287

-4.866

-4.245

-4.245

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.541

-4.642

-3.788

-3.926

-3.761

-3.761

Vennootschapsbelasting (VpB)

-38

-120

-120

-120

-120

-120

Baten

4.221

10.456

9.610

9.129

8.122

8.109

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

60

45

45

45

45

45

Beheer overige gebouwen en gronden

30

31

41

41

41

41

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.329

4.679

4.738

4.910

4.280

4.280

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.802

5.701

4.787

4.134

3.756

3.744

Saldo van baten en lasten

1.107

725

736

-462

-583

-596

Stortingen in reserves

-631

-2.273

-1.432

-234

-13

Onttrekkingen aan reserves

297

1.757

120

120

120

120

Resultaat

773

-568

-576

-576

-476

-476

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023-2026

-560

-560

-460

-460

1e Tussenrapportage 2023

2

2

2

2

Kadernota 2024

18

18

18

18

2e Tussenrapportage 2023

-5

-5

-5

-5

Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027

-545

-545

-445

-445

Kapitaallasten

-10

-10

-10

-10

Overige mutaties

-21

-21

-21

-21

Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027

-576

-576

-476

-476

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49