Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Belangrijkste financiële risico’s Gemeente Laarbeek

Op basis van een risico analyse zijn de belangrijkste financiële risico's voor de gemeente Laarbeek geïnventariseerd. In totaal zijn er 40 risico's bepaald. In onderstaand overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Kans

Gevolg
x € 1.000

Invloed

1

Hogere kosten door extreme inflatie

80%

750

19%

2

Hogere personeelskosten / invoering verlofsparen

50%

800

13%

3

Extra uitvoerings- of programma kosten ODZOB

80%

450

11%

4

Hogere uitgaven door actualisatie bestekramingen grondexploitaties

80%

400

10%

5

Fiscale risico's

50%

375

6%

6

Informatiebeveiliging / cybercrime

50%

350

6%

7

Zorgkosten sociaal domein - Wmo, Jeugdhulp en BMS

50%

250

4%

8

Lagere bouwleges dan begroot

50%

200

3%

9

Uitvoerings- en financieringskosten GR Senzer

60%

140

3%

10

Uitkering gemeentefonds

30%

250

3%

Totaal grote risico's (maximaal gevolg)

3.965

Overige risico's (maximaal gevolg)

2.578

Totaal alle risico's (maximaal gevolg)

6.543

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 6,5 miljoen) ongewenst is.
De risico’s zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang manifesteren.

Toelichting:
In de tabel wordt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven, verbonden aan de mate van betrouwbaarheid van de simulatie. De grafiek toont de verdeling van de kansen en totale financiële gevolgen.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Risico's grondexploitatie
Voor de risico-inventarisatie van de grondexploitaties is een separate risico analyse opgesteld (Monte Carlo risicoanalyse grondexploitaties 16 september 2022). Uit deze analyse volgt dat om de risico’s voor de grondexploitaties te kunnen opvangen een reserve benodigd is van € 2,6 miljoen om met een zekerheidsmarge van 90% de geïnventariseerde risico’s af te kunnen dekken.

Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat actuele risico's uit de grondnota 2023 hierbij nog niet in verwerkt zijn. Daarnaast is de verwachting dat een aantal toekomstige projecten en eventuele grondexploitaties verlieslatende zullen zijn en hierdoor het risico verder zal toenemen. Deze zijn echter nog geen concrete projecten waardoor een financiële risico inschatting nu nog niet te maken is en hier nog niet / beperkt in verwerkt is.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49