Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor de vergelijking met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Laarbeek.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art.11 lid 2d) bepaalt dat gemeenten een set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in deze paragraaf.
De op te nemen kengetallen zijn: schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Signaleringswaarden
De provincie hanteert, voor het verkrijgen van een goed en uniform beeld, signaleringswaarden die afkomstig zijn uit de stresstest voor 100.000+ gemeenten. Daarbij moet benadrukt worden dat door de provincie aan deze categorieën geen kwalificatie is gegeven, omdat normering in eerste instantie aan de gemeente zelf is. Gemeente Laarbeek heeft geen eigen normering bepaald en hanteert hiervoor de onderstaande tabel.
In de tabel hieronder is te zien tot welke signaleringswaarden gehanteerd worden en in welke categorie (A, B of C) deze vallen.

 Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1a

Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

1b

Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

2

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

3

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

4

Structurele exploitatieruimte

Begroting  >0%

Begroting 0%

Begroting <0%

5

Belastingcapaciteit

<95%

95-105%

>105%

Uitkomsten Laarbeek
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten voor Laarbeek afgezet tegen de signaleringswaarden zoals de provincie die hanteert. Cellen zijn groen als Laarbeek in categorie A valt (minst risicovol), blauw voor categorie B en oranje bij categorie C (meest risicovol). Onderaan deze paragraaf wordt een relatie gelegd tussen de kengetallen en worden opvallende zaken toegelicht.

Kengetal

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1a

Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden

3%

19%

-2%

-7%

1%

-5%

1b

Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden

3%

19%

-2%

-7%

1%

-5%

2

Solvabiliteitsratio

62%

57%

66%

74%

66%

70%

3

Grondexploitatie

26%

16%

2%

2%

2%

0%

4

Structurele exploitatieruimte

17%

2%

8%

2%

-5%

-6%

5

Belastingcapaciteit

88%

90%

99%

99%

99%

99%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49