Paragrafen

Financiering

Om de financiële risico's zo goed mogelijk te beheersen, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de kwalitatieve ontwikkeling van de treasuryfunctie. Als gevolg van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) hebben gemeenten twee instrumenten ingevoerd:

  1. Treasurystatuut;
  2. Paragraaf financiering.

Treasurystatuut
Hierin wordt een nadere invulling gegeven aan het wettelijk kader. Het statuut bevat de beleidsuitgangspunten voor het uitvoeren van de treasuryfunctie.

De volgende regelgeving heeft betrekking op de financieringsfunctie van de gemeente:

  • Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).
  • Ministeriële regeling ‘Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden’ (Ruddo).
  • Financieringsregeling huisvesting ambtenaren.
  • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
  • Regeling schatkistbankieren decentrale overheden.

Paragraaf financiering
Deze paragraaf wordt opgenomen in zowel de begroting als de rekening en biedt hiermee informatie over de uitvoering van treasurytaken.

Het rijk heeft de kasgeldlimiet, renterisiconorm en een drempelbedrag schatkistbankieren ingesteld om risico’s die te maken hebben met herfinanciering van leningen in te perken. Deze drie elementen worden in de volgende alinea’s nader toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49