Paragrafen

Financiering

Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2024 is rekening gehouden met de volgende componenten:

Begroting 2024

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Externe rentelasten en -baten

-324

41

-283

-/- Rente aan de grondexploitatie

30

Saldo rentelasten en -baten

-253

Rente over voorzieningen

-59

Saldo bespaarde rente

-59

Aan taakvelden toe te rekenen rente

-312

Aan taakvelden toegerekende rente

326

Aan taakvelden toegerekende rente

326

Aan taakvelden toegerekende rente

326

Saldo taakveld Treasury

14

Overzicht omslagrente

Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2024.

Berekening Omslagrente

Begroting 2024

a

externe rentelasten over de korte en lange financiering

- korte financiering (tot 1 jaar)

financieringstekort (rekening courant)

162

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

leningen o/g

162

b

externe rentebaten

- korte financiering (tot 1 jaar)

-41

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

0

totaal door te rekenen externe rente

283

c

rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

rentekosten grondexploitatie

-30

restant nog door te rekenen externe rente

253

d1

rente dotatie eigen vermogen

0

d2

rente dotatie voorzieningen

0

contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders

59

door te rekenen interne rente

312

e

werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente

326

f

renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel)

14

Omslagrente begroting 2024:

0,50%

Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie

Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie begroting 2024.

Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie

Begroting 2024

Totaal Vermogen (Balanstotaal)

88.417

Vreemd Vermogen

37.002

41,85%

Saldo leningenportefeuille - langlopend

13.250

Saldo leningenportefeuille - kortlopend

16.199

Rentelasten leningenportefeuille - langlopend

162

Rentelasten leningenportefeuille - kortlopend

162

1,10%

Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2024:

0,46%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49