Paragrafen

Financiering

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan wat het maximale bedrag is dat de gemeente aan kort geld (looptijd korter dan 1 jaar) mag aantrekken. De kasgeldlimiet 2024 bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal, dus 8,5% van ±€ 75,3 miljoen is ±€ 6,4 miljoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft aan welk deel van de langlopende leningen (looptijd langer dan 1 jaar) afgelost mag worden. De renterisiconorm 2024 bedraagt 20% van het begrotingstotaal, dus 20% van ±€ 75,3 miljoen is ±€ 15,0 miljoen.

Drempelbedrag schatkistbankieren
Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten tijdelijk overtollige, liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden.
Om het cashmanagement van de gemeenten niet te verstoren mogen de gemeenten een relatief beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanhouden.
Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag.

Het drempelbedrag schatkistbankieren 2024 bedraagt 2% van het begrotingstotaal, dus 2% van ±€ 75,3 miljoen is ±€ 1,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49