Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan de reserves en de stortingen in de reserves over de periode 2024 t/m 2027.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2024

2025

2026

2027

Stortingen

-105

-105

-105

-105

Burger en bestuur

Veiligheid

Woon- en leefklimaat

-90

-90

-90

-90

Economie en werkgelegenheid

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-15

-15

-15

-15

Financiën en bedrijfsvoering

Onttrekkingen

1.091

1.139

1.138

1.134

Burger en bestuur

6

6

6

6

Veiligheid

4

4

4

4

Woon- en leefklimaat

151

200

200

197

Economie en werkgelegenheid

120

120

120

120

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

617

617

617

617

Financiën en bedrijfsvoering

192

191

190

190

Totaal structurele reservemutaties

986

1.034

1.033

1.029

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49