Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2024 tot en met 2027.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

LASTEN

6.118

2.269

60

50

- Tijdelijk werkbudget veiligheid maatschappelijke voorzieningen (Kadernota 2024)

75

25

- Incidentele middelen voor Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) (Kadernota 2024)

45

34

- Uitplaatsingskosten informatie uit Decos naar e-Depot (Kadernota 2024)

50

- Eenmalige inrichtingskosten Centrumontwikkeling Lieshout (Kadernota 2024)

940

- Eenmalige inrichtingskosten verkeersveiligheid schoolomgeving Breinplein Aarle-Rixtel (Kadernota 2024)

75

- Tijdelijke storting reserve Bereikbaarheidsagenda (Begroting 2019 + Begroting 2023)

2.000

1.500

- Tijdelijk onderzoeksbudget inzake haalbaarheid regionaal bedrijventerrein (Begroting 2023)

100

100

- Eenmalige kosten opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) (Kadernota 2024)

80

- Tijdelijke kosten om te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek (Kadernota 2024)

20

20

- Incidentele co-financiering traject aanvraag LEADER (Kadernota 2024)

23

- Businesscase heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers (Kadernota 2022)

26

- Tijdelijke inhuur aanjager voor de doorontwikkeling huiskamers Laarbeek (Begroting 2023)

44

- Eenmalige werkbudget tbv Koersagenda op Peelniveau (Kadernota 2024)

50

- Eenmalige inzet personele capaciteit RO (Kadernota 2024)

550

550

- Eenmalige bijdrage/co-financiering inzake project herstel historische verbindingen landgoed Eykenlust Beek en Donk (Kadernota 2024)

650

- Eenmalige storting in reserve t.b.v. bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024)

1.150

- Bijdrage bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024)

20

20

50

50

- Opstellen van een Soortmanagementplan (SMP) (Begroting 2024)

200

- Tijdelijke Programmamanager voor de Peelgemeenten m.b.t. regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken (Begroting 2024)

20

20

10

BATEN

-1.216

-570

-50

-50

- Onttrekking algemene reserve t.b.v. de storting in de reserve Bereikbaarheidsagenda (Begroting 2019)

-500

- Onttrekking reserve Corona ter dekking van de kosten businesscase heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers (Kadernota 2022)

-26

- Onttrekking reserve Duurzaamheid ter dekking van de uitwerking RES (Kadernota 2022)

-115

- Onttrekking reserve Duurzaamheid t.b.v. werkbudget Duurzaamheid (Kadernota 2022)

-5

- Onttrekking reserve 'kleine facilitaire ruimtelijke plannen' t.b.v. eenmalige inzet personele capaciteit RO (Kadernota 2024)

-550

-550

- Onttrekking reserve t.b.v. bijdrage bereikbaarheid Brainport (Begroting 2024)

-20

-20

-50

-50

SALDO Incidentele baten en lasten

4.902

1.699

10

-

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49