Financiële begroting

Financiële positie

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans gebruikt om de kengetallen bij paragraaf 2 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' te berekenen.

bedragen x € 1.000

balans per 31 december

ACTIVA

2023

2024

2025

2026

2027

Vaste activa

78.034

73.920

69.396

73.976

69.392

- immateriële vaste activa

397

362

326

306

290

- materiële vaste activa:

62.548

61.665

59.227

65.877

63.359

- financiële vaste activa

15.089

11.893

9.843

7.793

5.743

Vlottende activa

11.962

2.938

3.249

2.750

1.749

- voorraad

10.384

1.319

1.588

1.046

0

- uitzettingen (looptijd < 1 jaar)

1.578

1.619

1.661

1.704

1.749

- liquide middelen

0

0

0

0

0

- overlopende activa

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

89.996

76.858

72.645

76.726

71.141

bedragen x € 1.000

balans per 31 december

PASSIVA

2023

2024

2025

2026

2027

Vaste passiva

73.845

74.721

73.867

72.260

70.458

- algemene reserves

14.690

14.225

14.260

14.295

14.330

- bestemmingsreserves

36.394

40.829

40.924

39.818

38.704

- voorzieningen

9.511

9.667

10.733

12.247

13.574

- vaste schulden (looptijd >1 jaar)

13.250

10.000

7.950

5.900

3.850

Vlottende passiva

16.151

2.137

-1.222

4.466

683

- vlottende schuld (looptijd < 1 jaar)

16.151

2.137

-1.222

4.466

683

- overlopende passiva

0

0

0

0

0

TOTAAL PASSIVA

89.996

76.858

72.645

76.726

71.141

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49