Financiële begroting

Financiële positie

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de diverse reserves en voorzieningen over de periode tot en met 2027.

Saldo

2024

Saldo

2025

Saldo

2026

Saldo

2027

Saldo

bedragen x € 1.000

ultimo 2023

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2024

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2025

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2026

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2027

Algemene reserves

14.690

35

-500

14.225

35

14.260

35

14.295

35

14.330

Algemene reserve

14.690

35

-500

14.225

35

14.260

35

14.295

35

14.330

Bestemmingsreserves

14.093

4.652

-836

17.909

1.804

-690

19.023

83

-170

18.935

70

-170

18.835

Reserve budgetoverheveling

Reserve Volkshuisvesting

490

490

490

490

490

Reserve Bereikbaarheidsagenda

2.241

2.000

4.241

1.500

5.741

5.741

5.741

Reserve Bomenfonds

359

359

359

359

359

Reserve Recreatie en toerisme

23

23

23

23

23

Reserve Sociale activering

41

41

41

41

41

Reserve Decentralisaties Sociaal Domein

1.222

1.222

1.222

1.222

1.222

Reserve Accommodatiebeleid

141

15

156

15

171

15

186

15

201

Reserve Duurzaamheidsfonds

217

-120

97

97

97

97

Reserve Opleiden en ontwikkelen

87

87

87

87

87

Reserve Incidenteel nieuw beleid

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

82

82

82

82

82

Reserve Exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen

1.120

-550

570

-550

20

20

20

Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied

1.305

50

1.355

50

1.405

50

1.455

50

1.505

Reserve Corona (Covid-19)

28

-26

2

2

2

2

Reserve Omgevingsfonds duurzaamheid

5

5

10

5

15

5

20

5

25

Reserve MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket

1.150

-20

1.130

-20

1.110

-50

1.060

-50

1.010

Reserve Grondexploitatierisico

6.731

1.432

-120

8.044

234

-120

8.157

13

-120

8.050

-120

7.930

Afschrijvingsreserves

22.301

1.590

-971

22.920

-1.019

21.901

-1.018

20.883

-1.014

19.869

Afschrijvingsreserves

22.301

1.590

-971

22.920

-1.019

21.901

-1.018

20.883

-1.014

19.869

Totaal Reserves

51.083

6.277

-2.307

55.054

1.839

-1.709

55.183

118

-1.188

54.113

105

-1.184

53.034

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.958

1.805

-1.468

2.294

1.881

-634

3.541

1.945

-250

5.236

2.019

-512

6.743

Voorziening Onderhoud gebouwen

235

328

-276

287

329

-251

365

319

-152

532

319

-400

451

Voorziening Onderhoud schoolgebouwen

27

33

-24

36

33

-24

45

33

-24

55

33

-24

64

Voorziening onderhoud waterbeheer

116

165

-47

234

165

-3

396

165

-19

541

165

-32

675

Voorziening onderhoud speelvoorziening

40

54

-52

41

55

-54

43

56

-55

44

58

-56

45

Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen

1.539

1.226

-1.069

1.696

1.299

-303

2.692

1.372

4.063

1.445

5.508

Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

1.863

1.863

1.863

1.863

1.863

Voorziening grondexploitatie Baverdestraat LH

632

632

632

632

632

Voorziening grondexploitatie Klokkengieterij AR

546

546

546

546

546

Voorziening grondexploitatie D'n Hoge Suute MH

684

684

684

684

684

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.105

59

-150

2.014

59

-150

1.923

59

-150

1.833

59

-150

1.742

Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W

1.962

59

-150

1.871

59

-150

1.780

59

-150

1.690

59

-150

1.599

Voorziening Risico Attero 2015-2017

143

143

143

143

143

Voorzieningen voor derden beklemde middelen

3.483

-90

3.393

-90

3.303

-90

3.213

-90

3.123

Voorziening Egalisatie rioolheffing

3.483

-90

3.393

-90

3.303

-90

3.213

-90

3.123

Totaal Voorzieningen

9.408

1.864

-1.708

9.564

1.940

-874

10.630

2.004

-490

12.144

2.078

-752

13.470

Totaal Reserves en Voorzieningen

60.491

8.141

-4.015

64.618

3.779

-2.583

65.813

2.122

-1.678

66.257

2.183

-1.936

66.505

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49