Financiële begroting

Financiële positie

bedragen x € 1.000

Geraamde realisatie

Begroting

2023

2024

2025

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

-5.301

-951

-894

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

10.620

-918

-2.474

3

Mutatie voorzieningen

+

1.062

134

932

4

Mutatie voorraden (incl.bouwgronden in exploitatie)

-

-4.543

-9.065

269

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-10.316

9.166

2.243

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49