Financiële begroting

Financiële positie

Conform het financieel beleid en de bijbehorende financiële verordening worden de voorgestelde investeringsbudgetten (kredieten) voor het nieuwe begrotingsjaar 2024 direct door de raad bij de vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld in 2024.

De financiële ruimte voor de kapitaallasten van investeringen 'nieuw beleid' is in de kadernota 2024 opgenomen als aanvraag nieuwe budgettaire ruimte en zijn dus al verwerkt in het gepresenteerde saldo van de kadernota 2024.
In het onderstaand overzicht zijn alle voorstellen tot het beschikbaar stellen van investeringsbudgetten 2024 schematisch weergegeven, welke nu ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Zie onderstaand overzicht "Investeringsplan 2024".
Daarnaast zijn de toekomstige investeringsbudgetten van 2025 tot en met 2027 weergegeven. De hiervoor noodzakelijke financiële ruimte is wel in het meerjarig saldo verwerkt maar deze investeringsbudgetten worden nu dus nog niet vastgesteld. In de begroting 2025 zullen de investeringsbudgetten 2025 ter vaststelling worden voorgelegd. Zie onderstaand overzicht "Investeringsplan 2025 t/m 2027".

Alle investeringsbudgetten worden eveneens per programma weergegeven.

Wat betreft de investeringsbudgetten voor de jaarschijf 2024, behorend bij rioleringsplan en wegenbeheersplan, worden voor het beschikbaar stellen hiervan afzonderlijke voorstellen per plan aan de raad aangeboden.

Investeringsplan 2024

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar investering

Programma

Bruto investerings-budget

Speelruimteplan

2024

3

61

Centrumontwikkeling Lieshout

2024

3

940

Herstel historische verbindingen Eyckenlust - B&D

2024

3

650

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2024

3

369

Sporthal D'n Ekker - zonnepanelen

2024

5

273

Voertuig buitendienst Goupil model 4

2024

6

50

Rolbezem tractor

2024

6

9

Speelruimteplan

2025

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2025

3

384

Sportacc Heibunders - zonnepanelen

2025

5

59

Sportacc Heibunders - overige verduurzaming

2025

5

70

Gemeentewerf - zonnepanelen

2025

6

29

Speelruimteplan

2026

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2026

3

399

Nieuwbouw Ontmoetingscentrum BenD

2026

5

9.000

MFA De Dreef - overige verduurzaming

2026

5

677

MFA De Dreef - zonnepanelen

2026

5

123

Speelruimteplan

2027

3

61

Openbare verlichting cfm beleidsplan

2027

3

415

OBS Het Klokhuis - zonnepanelen

2027

5

148

Sporthal De Klumper - zonnepanelen

2027

5

202

Sporthal De Klumper - overige verduurzaming

2027

5

615

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49