Paragrafen

Lokale heffingen

Onder de naam ‘Onroerendezaakbelasting’ wordt een belasting geheven van de eigenaren en gebruikers van alle binnen de gemeente gelegen niet-woningen en van de eigenaren van de woningen. Uitgegaan wordt van de waarde welke als gevolg van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is vastgesteld. Jaarlijks vindt een algehele hertaxatie plaats. Naar de waarde peildatum 1 januari 2023 wordt een nieuwe waarde vastgesteld. Deze waarde geldt voor het heffingsjaar 2024.

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de OZB-tarieven:

  • OZB is algemeen dekkingsmiddel, er is geen relatie te leggen met de bijhorende kosten.
  • Tariefdifferentiatie (gebruik bedrijven, eigendom bedrijven en eigendom woningen).
  • Trendmatige opbrengsten stijging om voorzieningen in de vier kernen te handhaven.
  • Extra stijging OZB alleen als de economische situatie hiertoe aanleiding geeft.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.

De waardering van de onroerende zaak en vervolgens de heffing en inning van de onroerende zaakbelastingen is volledig overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) per 1 januari 2018, zodat deze als gecombineerde aanslag met de waterschapsbelastingen bij de inwoners wordt opgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49