Paragrafen

Lokale heffingen

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de afval-tarieven:

  • Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op afvalinzameling en verwerking worden gecompenseerd met de afvalstoffenheffing.
  • Bij de tarief berekening wordt rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor deze heffing is een kwijtschelding mogelijk tot een bedrag van € 264,86 (2023).
  • Het gebruik van een egalisatiereserve/voorziening wordt onderzocht. Naar verwachting krijgt dit een vervolg in het proces rondom de jaarrekening 2023.

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Afvalstoffenheffing

2024

2023

2022

2022

Netto kosten taakveld

1.621

1.610

1.682

1.297

Toe te rekenen kosten:

Overhead

92

81

82

82

BTW

323

323

323

323

Totale kosten

2.036

2.014

2.087

1.702

Opbrengst heffingen

2.036

2.014

2.087

2.123

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

125%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49