Paragrafen

Lokale heffingen

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de tarieven rioolheffing:

  • Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op riolering en watertaken worden gecompenseerd met de rioolheffing.
  • Tariefdifferentiatie woningen en bedrijven. Tarief bedrijven volgens staffel als drinkwaterafname groter is dan 500 m 3 per jaar.
  • Bij de berekening wordt rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Trendmatige opbrengsten stijging met 3,61% op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023.
  • Indexering van 3,9 % conform de Financiële uitgangspunten uit de Kadernota 2024 (pagina 49). De meicirculaire 2023 vanuit het Rijk vormt hiervoor de basis.
  • De tariefstijging in 2024 bedraagt daardoor per saldo 7,51 % ten opzichte van het tarief rioolheffing 2023.
  • Voor deze heffing is kwijtschelding mogelijk.
  • De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, bedoeld om alle kosten voor noodzakelijk geachte (collectieve) maatregelen ten aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen verhalen. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie tot de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt.
  • De rioolheffing wordt geheven op basis van de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het GRP 2019-2023 (raadsbesluit: 6 december 2018). Hoofdregel bij het kostenverhaal is dat de kosten via de heffing mogen worden verhaald die worden gemaakt ter nakoming van de zorgplichten.

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Rioolheffing

2024

2023

2022

2022

Netto kosten taakveld

1.647

1.604

1.397

1.406

Toe te rekenen kosten:

Overhead

695

582

587

587

BTW

231

241

247

270

Totale kosten

2.573

2.427

2.231

2.263

Opbrengst heffingen

2.573

2.427

2.231

2.263

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

100%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49