Paragrafen

Lokale heffingen

Het beleid is erop gericht om de komende jaren te streven naar verdergaande maximale kostendekking. Bij het toepassen van de verhogingen zullen tevens vergelijkende tarieven in omliggende gemeenten in ogenschouw worden genomen.

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de leges-tarieven:

  • Jaarlijkse toename van de leges opbrengst. Index op basis van de begroting.
  • Leges zijn diensten, de werkelijke opbrengst is afhankelijk van het aantal gevraagde diensten.
  • Bij de tariefberekening wordt geen rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Leges worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor bepaalde leges geldt een wettelijke maximale tariefstelling. Indien het berekende tarief hoger is dan wettelijk is toegestaan, wordt het wettelijke maximumtarief toegepast.
  • Voor leges is geen kwijtschelding mogelijk.
  • Als uitgangspunt geldt dat de bouwleges jaarlijks worden verhoogd met 2% en de overige leges worden jaarlijks verhoogd met 5%, voor zover mogelijk.

Onbekende effecten implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) met betrekking tot legesopbrengsten
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en (deels) de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft tot gevolg dat er voor gevolgklasse 1 (bouwwerken zoals woningen en eenvoudige bedrijfspanden) geen vergunningplicht meer geldt. Dit betekent enerzijds minder uitgaven in de uitvoering (in de begroting van de ODZOB is dit effect meegenomen). Anderzijds leidt het tot minder legesopbrengsten. Op 11 september 2023 heeft Minister de Jonge aangegeven dat de Wkb – in tegenstelling tot eerdere berichten - nog niet gaat gelden voor verbouwingen.
Door onder andere deze onzekerheid is het niet mogelijk om een (goede) inschatting te maken van het effect van de Omgevingswet en de Wkb op de legesopbrengsten, die daardoor (nog) niet zijn bijgesteld in de begroting 2024. Dit risico is ook opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Leges

2024

2023

2022

2022

Totale netto kosten

1.772

1.784

1.829

1.705

Opbrengst leges

895

592

1.125

925

Dekkingspercentage

51%

33%

62%

54%

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49