Paragrafen

Bedrijfsvoering

Waar gaan we naar toe als organisatie qua ontwikkeling?
In 2022-23 is hard gewerkt aan ons organisatie-ontwikkelingsprogramma. Missie, visie en kernwaarden zijn vastgesteld en op basis daarvan is een aantal ontwikkelprogramma’s vastgesteld.

Ambities en capaciteit in balans, toekomstbestendige ingericht
Als onderdeel van het programma 'Bruggen bouwen' is in 2022 onderzocht of de ambities in het bestuursakkoord 2022-2026 in balans zijn met de capaciteit en kwaliteit in de organisatie.
Dit is vertaald in 2 onderzoeksdoelen. In beeld krijgen in hoeverre de Laarbeekse organisatie in staat is om formatief (kwantitatief en kwalitatief) invulling te geven aan het bestuursakkoord (1e onderzoeksvraag). Daarnaast is onderzocht in hoeverre de Laarbeekse organisatie voldoende toekomstbestendig is ingericht (2e onderzoeksvraag).

In 2023 is veel geïnvesteerd in de conclusies uit de 1e onderzoeksvraag
Uit 'In hoeverre de Laarbeekse organisatie in staat is om formatief invulling (kwantitatief en kwalitatief) te geven aan het bestuursakkoord 2022-2026, uitgaande van de bestaande situatie' kwam het volgende naar voren:

  • Met de huidige formatie is de organisatie niet in staat om alle ambities van het bestuursakkoord uit te voeren.
  • Ook bestaande ambities uit de begroting en besluitvorming staan onder druk en kunnen niet allemaal worden waargemaakt.
  • De organisatie heeft kwetsbaarheden waardoor zij niet altijd zorgvuldig haar basisdienstverlening kan uitvoeren.

In 2023 is flink ingezet op een nieuwe organisatiestructuur, op het stimuleren van de interne doorstroming, het uitbreiden van formatie en op het anders positioneren van medewerkers. 2024 zal in het teken staan van het laten landen van die beter uitgeruste organisatie. Gedurende het jaar zal geëvalueerd worden of de 3 hierboven genoemde uitdagingen gerealiseerd zijn.

Als conclusie uit de 2e onderzoeksvraag 'In hoeverre de Laarbeekse organisatie, uitgaande van de bestaande situatie, toereikend is ingericht om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren' komt naar voren dat de

  • De inrichting van de organisatie kan worden versterkt om meer te sturen op prioritering.
  • Alleen formatie toevoegen is niet voldoende. Er is ook verandering van ambtelijk-bestuurlijk samenspel nodig om te bouwen aan een meer bestendige Laarbeekse organisatie.

Doelen zijn in 2023 met de organisatie getoetst en vastgesteld om te komen tot een (veer)krachtigere organisatie. Er zijn diverse projecten gestart die onder de eerder genoemde programma’s lopen. Een belangrijk project daarin is het planmatig werken (onder het programma Wind in de zeilen). Daarvoor is de basis opgesteld en dat gaat in 2024 zijn uitwerking krijgen in de hele organisatie. Dat stelt ons in staat om beter te prioriteren en consequenties vooraf beter in beeld te hebben. Dit zal leiden tot betere inzichten waarbij ook het ambtelijk-bestuurlijk samenspel versterkt wordt. We zijn beter voorbereid op de lokale, provinciale en landelijke opgaven die we tegemoet gaan.
Investeringen die wij in geld en tijd in de organisatiestructuur en formatie doen, staan niet op zich. De ontwikkeling van de medewerkers is een belangrijke investering. Enerzijds moeten we de mensen die we hebben blijven Boeien en Binden (een van de eerder genoemde programma’s). Dat betekent bijvoorbeeld dat ze uitgerust worden met kennis over planmatig werken, burgerparticipatie, organisatie van eigen werk en helder communiceren.
Anderzijds moeten we investeren om in deze moeilijke arbeidsmarkt een aantrekkelijk werkgever te zijn. Onze ontwikkeling als aantrekkelijk werkgever is belangrijker dan ooit. Onze eigen positionering en onze samenwerking met de Peelpartners krijgen daarom in 2024 verder vorm.

Dit alles is overigens geen eenmalige exercitie. De wereld om ons heen verandert doorlopend. Opgaven komen in steeds hoger tempo op ons af, al dan niet in de vorm van nieuwe ontwikkelingen en opgaven die adequaat handelen en snel anticiperen van de gemeente, onze inwoners en (maatschappelijke) partners vragen. Verandering is daarbij de enige constante. Om de balans hierin te bewaken, moeten we keuzes maken, prioriteren en vooruitkijken in goed samenspel tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Het is noodzaak dat de organisatie is toegerust om opgaven en ambities op te kunnen pakken in het licht van toekomstbestendigheid. Hierin wordt ook meer geïnvesteerd in regionale samenwerking in het ruimtelijk domein met de komst van de peel programmamanager en in de arbeidsmarktstrategie. Een regionale focus wordt steeds belangrijker om de grote maatschappelijke opgave als kleine gemeente te kunnen blijven realiseren.
In deze begroting worden hiervoor ook voorstellen voor investering hierin gedaan. Het gemeentebestuur blijft streven naar kwaliteit en continuïteit van haar dienstverlening en kiest er voor om te blijven investeren in de gemeentelijke organisatie om dit te waarborgen in goed onderling samenspel.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49