Paragrafen

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering
Een goede informatievoorziening is van belang om een gedegen en continu niveau van dienstverlening te bieden. Er zijn steeds veranderende wetgevingen (wet Open Overheid, Wet Digitale Overheid, Omgevingswet) en trends of ontwikkelingen volgen elkaar in een sneltreinvaart op. Deze zijn van invloed op onze (digitale) informatievoorziening. In het informatiebeleid zijn hiervoor beleidsregels en uitgangspunten geformuleerd en welke ambitie hierbij wordt gehanteerd.
Hierin speelt onze dienstverlening een hoofdrol. In 2024 is het informatiebeleid geactualiseerd en zijn ambities opnieuw vastgesteld. 
Het informatiebeleid wordt geactualiseerd in 2024. Op basis van het huidige beleid is voor een aantal thema’s een roadmap beschikbaar. Op hoofdlijnen: 

Moderne dienstverlening
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, staat de gemeente Laarbeek voor een efficiënte, transparante en betrouwbare dienstverlening naar onze burgers. Het verbeteren en door ontwikkelen van onze dienstverlening is een continu proces. We werken samen met andere gemeenten en zijn aangesloten bij de vereniging Dimpact. Diensten via de website worden verbeterd en daar waar mogelijk uitgebreid. Naast de digitale dienstverlening blijft persoonlijk contact belangrijk. Met de beschikking over cloudtelefonie blijven we telefonisch bereikbaar waarbij we onafhankelijker zijn van plaats en nieuwe functionaliteiten tot onze beschikking hebben. 

Architectuur
De digitale informatievoorziening is complex. Verbindingen, techniek, een groot aantal applicaties en uitwisseling van gegevens daartussen vragen om een architectuur om de dienstverlening ook naar de toekomst te blijven borgen. Een belangrijke ontwikkeling hierin is common ground waar data en functionaliteiten van elkaar worden gesplitst. Met de vereniging Dimpact pakken we dit op voor het zaaksysteem. 

Datagedreven werken
Het beschikbaar hebben van data, dit te analyseren worden inzichten verkregen waarin we als gemeente beter begrijpen welke gebieden aandacht nodig hebben en welke maatregelen effectief zijn. Dit kan variëren van het optimaliseren van verkeersstromen tot het verbeteren van sociale programma’s. Op landelijk en Europees niveau wordt gewerkt aan uitbreiding van gezamenlijke datasets waarmee we uiteindelijk een digitale afdruk (een Digital Twin) van de werkelijkheid kunnen maken. Daarmee wordt het mogelijk onze beleidsvoorstellen beter te monitoren en op termijn ook beter te analyseren en te voorspellen via simulatie. Denk daarbij aan AI-toepassingen (Artificiële Intelligentie).
Met de toename van datagedreven werken worden privacy en ethische overwegingen steeds belangrijker. De invoering van de Wet Open Overheid in de komende jaren en de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) die een aantal jaren geleden is ingevoerd, moeten ons daarbij helpen.

Flexibele organisatie
We blijven inzetten op een doorontwikkeling van flexibel werken en verder voortborduren op MS365. Samenwerken staat hierin centraal. 

Regie op beheer
De ICT-omgeving is complex en informatiebeveiliging vraagt om een adequate uitvoering. In de nabije toekomst is het niet langer haalbaar om dit in eigen beheer uit te voeren. Om het beheer toch te blijven borgen, zal dit onder regie naar een uitvoeringsorganisatie worden gebracht. Deze opgave is groot en heeft een grote impact hebben op de organisatie en de dienstverlening en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Medio 2025 zal dit geïmplementeerd zijn. 
Regie op beheer heeft ook betrekking op een Cloud strategie zoals deze in het informatiebeleid 2021-2023 is geformuleerd. Dit heeft betrekking op applicaties die in een SAAS-oplossing beschikbaar moeten komen. Hierdoor ontstaat er een andere invulling voor ICT-beheer en functioneel beheer. Deze verandering betreft een langere periode. Er is een kalender beschikbaar welke applicaties wanneer dit betreft. De samenhang met het onderbrengen van ICT-beheer bij een uitvoeringsorganisatie is groot.

Informatievoorziening

Om de hiervoor genoemde roadmaps mogelijk te maken optimaliseren we in 2024 het beheer van onze informatievoorziening. We zetten in op het verbeteren van onze dienstverlening op alle fronten binnen informatievoorziening binnen onze organisatie. Onze belangrijkste taak is het vergroten van het bewustzijn over het cruciale belang van kwalitatief goed informatiebeheer binnen onze organisatie.

Informatiebeveiliging en privacy
Eind 2023 zullen we het beleid voor informatiebeveiliging en privacy actualiseren. Gevolg hiervan is dat er ook nieuwe procedures zullen volgen. Dit is een meerjarige opgave. De focus voor het komende jaar ligt voor ons op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Bewustzijn creëren voor het belang van informatiebeveiliging en privacy
  • Business continuïteitsplan: Dit plan zal ervoor zorgen dat we kunnen blijven opereren, zelfs in het geval van onvoorziene gebeurtenissen.
  • Beheersmaatregelen voor mobiele apparaten (MDM): Om de beveiliging van mobiele apparaten te versterken, zullen we specifieke beheersmaatregelen opstellen voor Mobile Device Management (MDM). Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat mobiele apparaten veilig en compliant zijn met onze informatiebeveiligingsnormen.
  • ISMS: we gaan starten met het gebruik van een ISMS (cybermanager). Deze tool zal ons in staat stellen om de effectiviteit van onze maatregelen nauwkeurig te volgen en te evalueren.
  • Netwerksegmentatie: in samenwerking met ICT gaan we aan de slag met implementatie van netwerksegmentatie. Dit is een verdedigingsmaatregel tegen cyberaanvallen. Deze maatregel zal ons netwerk opsplitsen in afzonderlijke zones, waardoor we de verspreiding van aanvallen kunnen beperken en de algehele beveiliging van ons informatiesysteem kunnen versterken.

Informatie- en archiefbeheer
We gaan verder met het naar een hoger niveau tillen van het informatie- en archiefbeheer. We hebben een aantal opgaven op de agenda voor komende jaar. We gaan uitwerking geven aan een aantal nieuwe beleidskaders, welke dit jaar zijn vastgesteld. We gaan aan de slag met de implementatie van o.a. het kwaliteitsplan en de informatiebeheercontracten. Verder beginnen we het project uitfasering van het vorige zaaksysteem en hopen we deze in 2024 af te ronden. Tot slot ronden we de digitalisering van alle bouwvergunningen af.

Gegevensbeheer
Het komende jaar staan drie belangrijke opgaven op de agenda met betrekking tot gegevensbeheer. Ten eerste gaan we ons richten op het op orde houden van de basisregistraties (BAG/BGT/BRO) om ervoor te zorgen dat onze gegevens up-to-date en betrouwbaar zijn. Daarnaast nemen we het voortouw in het bevorderen van datagedreven werken binnen onze organisatie. Dit is inclusief het ontwikkelen van een plan van aanpak om data slimmer te gebruiken. Tot slot gaan we het functioneel beheer voor geo-informatie professionaliseren in samenwerking met ICT en Gemert-Bakel.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49