Paragrafen

Grondbeleid

Indexering kosten
Voor de indexering van de nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken is wordt voor de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 3% gehanteerd en de kosten voor planontwikkeling 9%. De stijging in deze laatste categorie is hoger dan eerder geprognotiseerd. De reden is de flinke stijging in de (CAO) lonen.  

In 2023 wordt nog van 1 grondexploitatie de besteksramingen voor het bouw- en woonrijp maken geactualiseerd. De verwachting is dat de kosten sterk zullen toenemen en hierdoor het projectresultaat zal verslechter. Het effect hiervan is nu nog moeilijk te bepalen en ook nog niet verwerkt in de grondexploitatie. Voor de begroting is dit nu alleen als risico meegenomen.

Indexering grondprijs woningbouw
De stijging op de uitgifteprijs vrije sector van 2024 is 11%. Het betreft een forse verhoging die mede op basis van extern advies tot stand is gekomen. Het is in de gebiedsontwikkelingen van groot belang voldoende marktconform te blijven. Tijdig en voldoende indexeren is daarbij zeer noodzakelijk om de kostenstijging enigszins het hoofd te kunnen bieden.

In navolging op het volkshuisvestingsbeleid (Beleidskader Wonen 2023: Visie op wonen in Laarbeek) is de grondprijscategorie betaalbare koopsector toegevoegd. Met het gelijk houden van de grondprijs in de sociale huursector en het verlagen van de grondprijs in de sociale koopsector wordt geprobeerd om initiatieven in deze sectoren betaalbaar te houden.

Indexering grondprijs bedrijfsgrond
De grondprijs voor bedrijfsgrond blijft op hetzelfde niveau als in 2023. Dit om marktconformiteit te waarborgen en in vergelijking van omliggende gemeenten ons niet uit de markt te prijzen.

Rekenrente
De toerekening van de rentekosten vindt plaats op basis van de ‘Notitie Rente 2017’ zoals deze door de commissie BBV is opgesteld. De rekenrente voor 2023 is vastgesteld op 0,44% en voor 2024 op 0,46%. De verwachting is dat dit percentage zich in een stijgende lijn gaat ontwikkelen. Voor 2025 wordt in de exploitaties een percentage aangehouden van 0,5% met vervolgens jaarlijks een stijging van 0,05%.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49