Paragrafen

Grondbeleid

7.5 Prognoses

Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complex opzet bijgesteld. De meest recente Programmarekening is die van het jaar 2022. De Grondnota 2023 wordt op 9 november 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De verwerking van de Grondnota 2023 heeft nog niet plaats gevonden in deze begroting.

Prognose
najaar 2022
Grondnota 2022

Prognose
voorjaar 2023
Jaarrekening 2022

Verschillenanalyse

bedragen x € 1.000

Resultaat eindwaarde
na
winstneming

Resultaat eindwaarde zonder
winstneming

Prognose Eindjaar

Resultaat eindwaarde
na
winstneming

Resultaat eindwaarde zonder
winstneming

Prognose Eindjaar

Verschil op eindwaarde na
winstneming

Verschil op eindwaarde zonder winstneming

Effect op reserve

Voornaamste reden

Bouwgrond in exploitatie (BIE) met resultaat t.b.v. grondbedrijf. Resultaat komt in Reserve Grondexploitatierisico

Baverdestraat

644

644

2026

632

632

2026

-12

-12

-12

Verlaging verliesvoorziening vanwege verbeterd resultaat met 11,6k.

De Beekse Akkers

-462

-1.720

2026

-394

-1.685

2026

68

35

606

Hogere apparaatskosten voor 2022 en terugdraaien eerdere winstneming (639k geprognotiseerd bij Grondnota, 606k werkelijk op basis van POC).

Bemmer IV

-853

-1.380

2025

-780

-1.495

2025

72

-115

-188

ad 68k aan geraamde kosten afgeraamd, 92k meer opbrengsten vanwege andere grondprijs en winstneming 188k

D'n Hoge Suute

479

479

2026

479

479

2026

1

1

1

Aanpassen voorziening vanwege iets verslechterd resultaat met 0,6k.

De Klokkengieterij

206

206

2024

546

546

2025

340

340

340

205k extra kosten bouwrijp maken en daardoor 56k extra apparaatskosten en 1 jaar planvertraging. Aanpassen voorziening vanwege verslechterd resultaat met 339,5k

LOG Mariahout

-164

-164

2022

0

-167

2022

-3

-3

-167

Project wordt afgesloten met een winstgevend eindresultaat van 167k

Nieuwenhof 2014

466

466

2022

427

427

2022

-39

-39

-39

Project wordt afgesloten met een verlies van 427k. Resultaat 38,6k minder negatief vanwege minder kosten.

Vogelenzang

-309

-744

2023

0

-733

2023

309

11

-92

8k extra apparaatskosten. Winstneming voor 2022 92k en winst bij afsluiting in 2023 206K opgenomen in grex.

Bouwgrond in exploitatie met resultaat niet t.b.v. grondbedrijf

BIO Bakelseweg

-913

-913

2024

-757

-890

2025

156

24

-133

Winstneming 132,7k

Kerkakkers

-1.020

-1.020

2024

-1.005

-1.005

2024

15

15

0

9k extra kosten, 19k extra opbrengsten uit grondverkoop blok II en 1 jaar planvertraging

De Hoge Regt is buiten dit overzicht gelaten omdat het project is buiten de boekhouding van het grondbedrijf.
Gemeente is voor 50% aandeelhouder. Voor dit project wordt een budgetneutraal resultaat verwacht van €8.402 per oktober 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49