Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.12 Speelplekken

Beleidskader

Het speelplekkenplan ziet toe op het structureel aanpassen en vervangen van speelplekken in Laarbeek binnen een tijdsbestek van 20 jaar.

Ontwikkelingen

In 2023 is een plan uitgewerkt voor de renovatie van de speelplek van de Orchideestraat. Conform raadsbesluit moest hier nog aanvullende fondsen worden geworven om aan het deel cofinanciering te voldoen. Dit proces wordt naar verwachting in de laatste maanden van 2023 afgerond. Opdracht gunning en uitvoering volgt daarop in het eerste kwartaal van  2024.
In 2024 staat de renovatie van het speelveld op de Ratel in Beek en Donk op de agenda. Hiervoor is al een conceptplan opgesteld, in samenwerking met een werkgroep uit de wijk. Momenteel wordt dit conceptplan verder uitgewerkt zodat de fondsenwerving op kan starten. Uitvoering wordt verwacht in het najaar van 2024.
Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel is ook gestart met de voorbereiding op een nieuwe locatie. Voor 2025 staat de renovatie van de speelplek op de Julianalaan in de planning. Hier is inmiddels een werkgroep geformeerd bestaande uit wijkbewoners. Zij gaan een concept uitwerken, wat vervolgens uitgewerkt zal worden richting realisatie in 2025.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

109

87

94

102

110

Mutatie voorzieningen

-39

-1

-1

-1

-1

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49