Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.5 Bermen en sloten

Beleidskader

In 2010 is het beleidsplan bermen en sloten door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid is vervolgens vertaald in een beheerplan. Door het onderhoud van bermen en sloten te combineren is een efficiencyvoordeel behaald. Bovendien kunnen er voor minder geld meer bermen ecologisch worden beheerd. Voor het slotenonderhoud geldt een maaifrequentie van één keer per jaar onder de voorwaarde dat de andere aangelande (eigenaar met grond langs de sloot) het slootmaaisel ontvangt en zorgt voor verwerking.

Ontwikkelingen

Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 4 juli 2023 wordt er vanaf de zomer van 2023 overgegaan tot de bestrijding van invasieve exoten, indien dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Laarbeek valt. Wanneer bestrijding een risico op verdere verspreiding met zich meebrengt óf wanneer een invasieve exoot geen gevaar vormt voor passanten of huisdieren, kan er echter voor gekozen worden om niet in te grijpen.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

112

163

163

163

163

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49