Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.7 Riolering

Beleidskader

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 is in december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Naast de wijze waarop de gemeente Laarbeek invulling geeft aan de wettelijke zorgplichten vermeldt het GRP ook op welke wijze Laarbeek streeft naar een duurzame en klimaatbestendige waterketen en een klimaatbestendig watersysteem. Om de kosten en baten op elkaar af te stemmen is een doorrekening gemaakt voor een periode van 80 jaar. Uit deze doorberekening blijkt, dat een jaarlijkse tariefstijging van de rioolheffing nodig is van 3,6% aangevuld met een compensatie voor de inflatie.

Ontwikkelingen

De werkingsduur van het huidige GRP 2019-2023 wordt verlengd tot en met 2024. Dit betekent dat ook in 2024 de tariefstijging van de rioolheffing volgens GRP 2019-2023 wordt doorgevoerd. Voor het overige heeft verlenging van de werkingsduur geen financiële consequenties.
In 2024 zal het GRP worden herzien en ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd als het 'Water en rioleringsprogramma gemeente Laarbeek'. Onder de nieuwe Omgevingswet zal dit nieuwe programma een bredere reikwijdte hebben dan het voorgaande GRP. Naast inhoudelijke keuzes zal bij het opstellen van het water- en rioleringsprogramma ook het kostendekkingsplan worden herzien en zal de hoogte van de benodigde water- en rioleringsheffing worden bepaald.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

1.341

1.587

1.587

1.587

1.587

Mutatie voorzieningen

-44

90

90

90

90

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49