Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.13 Gemeentelijke gebouwen

Beleidskader

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de "Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028" vastgesteld.
De gemeente heeft een groot aantal gebouwen in eigendom voor vele functies in het maatschappelijk verkeer.
Gedacht kan worden aan het gemeentehuis, gemeenschapshuizen, sporthallen, brandweerkazernes, de gemeentewerf, hertenkampen, kiosken en monumenten.
Al deze gebouwen zijn opgenomen in de onderhoudsplanning, die een periode van 10 jaar bestrijkt. De planning wordt jaarlijks geactualiseerd.

Ontwikkelingen

We geven uitvoering aan het MJOP zoals dat in december 2023 zal worden vastgesteld voor 2024.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

1.815

1.659

1.619

1.597

1.904

Mutatie voorzieningen

-112

-60

-88

-176

72

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49