Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.9 Groenbeleids- en groenstructuurplan

Beleidskader

De gemeenteraad heeft in 2011 het Groenbeleids- en groenstructuurplan vastgesteld. In dit plan zijn de beleidskaders geschetst voor het gebruik en het onderhoud van het openbaar groen in de dorpskernen. De belangrijkste groenstructuren zijn benoemd en er is een differentiatie in het onderhoudsniveau aangebracht. In 2022 is een notitie opgesteld waarin diverse varianten om het openbaar groen duurzamer, biodiverser en klimaatadaptiever in te richten zijn doorgerekend. In de begroting 2023 zijn vervolgens structureel extra middelen opgenomen om 75% van het areaal openbaar groen biodiverser in te gaan richten over een periode van 15 jaar. Deze 'ombouw' van het openbaar groen is in 2023 gestart.

Ontwikkelingen

In 2024 willen we een onderhoudsvoorziening koppelen aan de omvorming van het openbaar groen zodat fluctuaties in de jaarbudgetten makkelijker kunnen worden opgevangen.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

1.257

1.659

1.679

1.698

1.718

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49