Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.11 Natuurterreinen, landschapselementen en bossen

Beleidskader

Voor de diverse groengebieden in het buitengebied van Laarbeek zijn een aantal beheerplannen opgesteld. Voor de gemeentelijke bosgebieden geldt het bosbeheerplan (2016-2026) met daarop een aanvulling uit 2022. Voor de overige natuurterreinen is het beheerplan natuurterreinen Laarbeek (2022-2027) van toepassing. In het beheerplan landschapselementen (2016-2026) worden de eindbeelden en onderhoudsmaatregelen voor een 75-tal landschapselementen omschreven. Het gaat dan om houtwallen, zandpaden, poelen en dergelijke. Voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden is een beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland afgesloten. Deze beheerovereenkomst loopt tot en met 2027.

Ontwikkelingen

Alle beheerplannen zijn actueel en de beheerovereenkomst loopt tot en met 2027. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen voorzien.

Financiën

Onderdeel

Rekening

Meerjarenbegroting

2022

2024

2025

2026

2027

Exploitatie

58

257

267

277

287

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49