Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt veelal gewerkt met beheerplannen. In de beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd.

De volgende beheerplannen gelden nu:

Beheerplan

Jaar vaststelling

Gebouwen

Beheerplan bruggen en vlonders 2020 gemeente Laarbeek

2020

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

2020

Groen

Groenbeleids- en groenstructuurplan

2011

Bomenbeleidsplan Laarbeek (2013) en bomenvervangingsplan Laarbeek (2020)

2013

Beheerplan natuurterreinen, Beheerplan landschapselementen en Bosbeheerplan

2022

Speelplekkenplan

2021

Riool & water

Beheerplan bermen en sloten

2010

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

2018

Waterbeheerplan

2021

Wegen & openbare verlichting

Wegenbeleid gemeente Laarbeek 2024.

2023

Beleidsplan: Licht in de openbare ruimte 2018

2017

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2023 15:52:42 met de export van 11/17/2023 15:32:49